ERASMUS+ KA131 Pályázati Felhívás programországokba irányuló hallgatói szakmai gyakorlat célú mobilitásra

ERASMUS+ KA131 Pályázati Felhívás programországokba irányuló hallgatói szakmai gyakorlat célú mobilitásra

2022/2023-as tanév

A Debreceni Egyetem a 2021-1-HU01-KA131-HED-000010147 projekt keretében pályázatot hirdet szakmai gyakorlat célú mobilitások megvalósításra az Erasmus+ program keretében, a 2022/2023 tanévre vonatkozóan.

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja.

További információ: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/az-erasmus-programrol/mi-az-erasmus

1.A pályázat célja

A szakmai gyakorlat egy másik program- vagy partnerországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, valamint a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megértéséhez. 

Fogadó vállalkozás lehet privát vagy közintézmény: 

  • a munkaerőpiacon, 
  • az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén. 

Nem lehetnek:  

  • Nemzeti Irodák,  
  • európai uniós szervezetek. 

2.A pályázásra jogosultak köre

A Debreceni Egyetem beiratkozott hallgatói (alap-, mester-, osztatlan, doktori és felsőfokú szakképzés, nappali és levelező képzés), akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Doktorjelölt státuszú egyének nem pályázhatnak. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjban részesülő hallgatók a tanulmányaik ideje alatt nem vehetnek részt mobilitásban.

3.Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (hossza 2-12 hónap) .

Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 2-12 hónap).

4.A programban részt vevő országok

Programországok:  

 Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia 

A 2021-es pályázati évtől kezdődően a partnerországokba irányuló mobilitások is megvalósíthatóak, külön pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint. 

Partnerországok: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-a/eligible-countries

5.Pályázati feltételek

Általános részvételi feltételek

A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzést követő 12 hónapon belül (ebben az esetben a pályázatot még az oklevél megszerzése előtt be kell nyújtaniuk és - sikeres pályázat esetén - a támogatási szerződést még aktív hallgatói jogviszonyban meg kell kötniük).

A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő. 

Akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni. 

A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.

A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (a fogadóintézmény munkanyelve) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelt érdemlő módon igazolni tudja. A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).

A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal úgy, hogy a szakmai gyakorlat a tanulmányi mobilitás részeként ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt zajlik le, mint ahol a diák a tanulmányait végzi. Az ilyen “kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap az összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábbi programszakaszokban végzett mobilitások hossza is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás). Az osztatlan képzés két ciklust fed le, így osztatlan képzés esetén a maximális összesített mobilitási időtartam 24 hónap lehet.

A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése szükséges. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.

A szakmai mobilitási időszak végén a külföldi fogadóintézménynek/vállalkozásnak igazolást kell kiadnia az elvégzett képzési programról és eredményekről.

A küldő intézmény kötelessége a szakmai gyakorlat teljes elfogadására való törekvés.

A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenniük (kivétel: a végzés utáni 12 hónapon belül teljesítendő mobilitás).

A hallgatónak a mobilitás befejezéséig aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a küldő intézményben (kivétel: a végzés utáni 12 hónapon belül teljesítendő mobilitás).

Azok a hallgatók, akik felsőoktatási intézményben valósítanak meg szakmai gyakorlatot a fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, amelyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatóját megilletik.

Szakmai gyakorlati mobilitás esetén - figyelembe véve az egyes karok sajátosságait - a karok további speciális megkötésekkel élhetnek.

 6. Az ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlat célú mobilitás pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

Figyelem! A dokumentumokat kizárólag elektronikus formában (az eredeti dokumentumokat szkennelve, pdf formátumban) kell benyújtani az online rendszerben!

Benyújtott online jelentkezés:  https://unideb.moveon4.de/form/625fcbfa199a077e8e36b0d9/hun

Kreditigazolás a képzés során eddig teljesített félévekről (legalább 1 félév). Mester és doktori képzés esetében, ha még nem rendelkezik a pályázó lezárt félévvel, akkor a megelőző alap- illetve mesterképzés utolsó félévéről szóló igazolás is benyújtható. Az igazolásnak tartalmaznia kell a teljesített tantárgyakat, valamint az ösztöndíj indexet. Az igazolásokat a Tanulmányi Osztályon kell hitelesíttetni;

Legalább B2 szintű nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga-bizonyítvány a tanulmányok nyelvének ismeretéről, vagy a nyelvi lektorátus igazolása a nyelvtudásról);

Fényképes szakmai önéletrajz magyarul Europass formátumban;

Motivációs levél, amely tartalmazza a jelentkező céljait, az elvégzendő tanulmányokat, illetve azt is, hogy melyik egyetemre, melyik félévre, illetve időszakra nyújtja be a jelölt a pályázatát (az online jelentkezési lapon kell beadni);

Az ERASMUS kapcsolatokat közvetlenül koordináló karok és tanszékek a pályázók számára további megkötésekkel élhetnek;

Tudományos/TDK munka igazolása (nem kötelező);

Ajánlás (nem kötelező).

7.Az ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlat célú mobilitás keretében történő kiutazás feltételei:

A megfelelő kari bizottság pozitív döntése a pályázatról, valamint intézményi szintű pozitív elbírálás. A kiutazás félévére félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum.

A megpályázott külföldi intézmény fogadókészsége. 

A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett tanulmányi szerződés megkötése szükséges. https://erasmusplusz.hu/learning_agreement_traineeship_ka131_2021.docx  A mindhárom fél által (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírt tanulmányi szerződés tartalmazza a fogadóintézményben végzendő szakmai gyakorlat részleteit az Erasmus program által elvárt adattartalommal.

Kari Tanulmányi Albizottság engedélye (kartól függően).

Európai Uniós egészségbiztosítási kártya, vagy a fogadó országban érvényes egészség- és balestbiztosítás.

Amennyiben az adott országban szükséges, az ERASMUS hallgatók számára kiállított érvényes tanulói vízum.

Az Európai Bizottság online nyelvi felmérésének elvégzése, amennyiben a hallgató a tanulmányait a megadott nyelvek egyikén végzi és az nem az anyanyelve.

Szakmai felelősség biztosítás a szakmai gyakorlat idejére.

8.A támogatás mértéke

Tervezett támogatások összefoglaló táblázata 2021

Hallgatói szakmai gyakorlat

„Magas megélhetési költségű” programországok (Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország,
+ a 14. partnerrégió országai: Feröer-szigetek, Svájc, Egyesült Királyság

670 € / hó

„Közepes megélhetési költségű” programországok (Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália,
+ az 5. partnerrégió országai: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikánvárosi Állam)

670 € / hó

„Alacsonyabb megélhetési költségű” programországokba irányuló mobilitás (Bulgária, Cseh Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, (Magyarország,) Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország)

620 € / hó

Partnerországokba irányuló mobilitások

(kivéve az 5. és 14.régiót)

700 € / hó

+utazási támogatás

Esélyegyenlőségi támogatás (szociális kiegészítő támogatás)

+ 250 € / hó

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges lehet.

Azok a résztvevők, akik környezetkímélő/környezettudatos utazási formát választanak, azaz a repülővel való országok közötti utazás bármely alternatíváját, egyszeri, 50 € összegű hozzájárulásban részesülnek az egyéni támogatás kiegészítéseként, és adott esetben legfeljebb 4 nap kiegészítő egyéni támogatást kapnak az utazási napok fedezésére.

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók havonta 250 € kiegészítő összegre jogosultak az uniós Erasmus+ támogatás keretében nyújtott egyéni támogatás mellett. Az esélyegyenlőségi támogatás külön igénylés alapján történik.

9.Határidők

A pályázat benyújtási határideje: folyamatos. FONTOS! Az egyetemi partnerek által biztosított szakmai gyakorlati helyekre a pályázat beadási határideje: 2022. április 15.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követő 4 héten belül.

Frissítés dátuma: 2022.06.21.