ERASMUS+ KA131 Pályázati Felhívás partnerországokba irányuló hallgatói tanulmányi célú mobilitásra

2022/2023-as tanév őszi félév és teljes tanév

A Debreceni Egyetem a 2021-1-HU01-KA131-HED-000010147 projekt keretében pályázatot hirdet tanulmányi célú (részképzés) mobilitások megvalósításra az Erasmus+ program keretében, a 2022/2023 tanév őszi félévére és a teljes tanévre vonatkozóan.

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja.

További információ: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/az-erasmus-programrol/mi-az-erasmus

1.A pályázat célja

A pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

2.A pályázásra jogosultak köre

A Debreceni Egyetem beiratkozott hallgatói (alap-, mester-, osztatlan, doktori és felsőfokú szakképzés, nappali és levelező képzés), akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Doktorjelölt státuszú egyének nem pályázhatnak. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjban részesülő hallgatók a tanulmányaik ideje alatt nem vehetnek részt mobilitásban.

3.Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 2-12 hónap).

Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 2-12 hónap).

4.A programban részt vevő országok

Partnerországok: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-a/eligible-countries

5.Pályázati feltételek

Általános részvételi feltételek

A küldő intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik.

A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat a Debreceni Egyetemen nappali vagy levelező tagozaton.

Az ösztöndíjas mobilitás célpontja azok közül a partnerintézmények közül választható, amelyekkel a Debreceni Egyetem megfelelő kétoldalú intézményközi szerződéssel rendelkezik (lásd: csatolt lista) és elérhetőek a Debreceni Egyetem online jelentkezési rendszerébenMegpályázható partnerországbeli intézmények

A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.

A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (partneregyetemen végzendő tanulmányok nyelve) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelt érdemlő módon igazolni tudja. A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (online felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).

A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal úgy, hogy a szakmai gyakorlat a tanulmányi mobilitás részeként ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt zajlik le, mint ahol a diák a tanulmányait végzi. Az ilyen “kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal

A doktori programban részt vevő hallgatók rövid (5-30 napos) vagy normál (2-12 hónapos) időtartamú tanulmányi mobilitási programokban is részt vehetnek.

A tanulmányi mobilitások és a szakmai gyakorlatok legalább részben fizikai mobilitásként (blended mobility) is megvalósíthatók. Az ilyen mobilitások virtuális komponense online kooperatív tanulás vagy csoportmunka lehet.

Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap az összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábbi programszakaszokban végzett mobilitások hossza is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás). Az osztatlan képzés két ciklust fed le, így osztatlan képzés esetén a maximális összesített mobilitási időtartam 24 hónap lehet.

A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés  megkötése szükséges. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.

A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.

A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadására való törekvés.

A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenni.  A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, melyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatóját megilletik.

A hallgatónak a mobilitás befejezéséig aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a küldő intézményben.

 6. Az ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitás pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

Figyelem! A dokumentumokat kizárólag elektronikus formában (az eredeti dokumentumokat szkennelve, pdf formátumban) kell benyújtani az online rendszerben!

Benyújtott online jelentkezés: https://outgoing.mobi.unideb.hu/

Kreditigazolás a képzés során eddig teljesített félévekről (legalább 1 félév). Mester és doktori képzés esetében, ha még nem rendelkezik a pályázó lezárt félévvel, akkor a megelőző alap- illetve mesterképzés utolsó félévéről szóló igazolás is benyújtható. Az igazolásnak tartalmaznia kell a teljesített tantárgyakat, valamint az ösztöndíj indexet. Az igazolásokat a Tanulmányi Osztályon kell hitelesíttetni;

Legalább B2 szintű nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga-bizonyítvány a tanulmányok nyelvének ismeretéről, vagy a nyelvi lektorátus igazolása a nyelvtudásról);

Fényképes szakmai önéletrajz magyarul Europass formátumban;

Motivációs levél, amely tartalmazza a jelentkező céljait, az elvégzendő tanulmányokat, illetve azt is, hogy melyik egyetemre, melyik félévre, illetve időszakra nyújtja be a jelölt a pályázatát (az online jelentkezési lapon kell beadni);

Az ERASMUS kapcsolatokat közvetlenül koordináló karok és tanszékek a pályázók számára további megkötésekkel élhetnek;

Tudományos/TDK munka igazolása (nem kötelező);

Ajánlás (nem kötelező).

7.Az ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitás keretében történő kiutazás feltételei:

A megfelelő kari bizottság pozitív döntése a pályázatról, valamint intézményi szintű pozitív elbírálás. A kiutazás félévére félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum.

A megpályázott külföldi intézmény fogadókészsége. 

A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett tanulmányi szerződés megkötése szükséges. A mindhárom fél által (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírt tanulmányi szerződés tartalmazza a partneregyetemen végzendő kurzusok és a Debreceni Egyetemen ekvivalensként elfogadásra kerülő kurzusok listáját, és a hozzájuk rendelt kreditértékeket.

Kari Tanulmányi Albizottság engedélye (kartól függően).

Európai Uniós egészségbiztosítási kártya, vagy a fogadó országban érvényes egészség- és balestbiztosítás.

Amennyiben az adott országban szükséges, az ERASMUS hallgatók számára kiállított érvényes tanulói vízum.

Az Európai Bizottság online nyelvi felmérésének elvégzése, amennyiben a hallgató a tanulmányait a megadott nyelvek egyikén végzi és az nem az anyanyelve.

8.A támogatás mértéke

Tervezett támogatások összefoglaló táblázata 2021

Hallgatói tanulmányi mobilitás

A 14. partnerrégió országai: Feröer-szigetek, Svájc, Egyesült Királyság

520 € / hó

Az 5. partnerrégió országai: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikánvárosi Állam)

520 € / hó

Partnerországokba irányuló mobilitások

(kivéve az 5. és 14.régiót)

700 € / hó

+utazási támogatás

Esélyegyenlőségi támogatás (szociális kiegészítő támogatás)

+ 250 € / hó

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges lehet.

Azok a résztvevők, akik környezetkímélő/környezettudatos utazási formát választanak, azaz a repülővel való országok közötti utazás bármely alternatíváját, egyszeri, 50 € összegű hozzájárulásban részesülnek az egyéni támogatás kiegészítéseként, és adott esetben legfeljebb 4 nap kiegészítő egyéni támogatást kapnak az utazási napok fedezésére.

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók havonta 250 € kiegészítő összegre jogosultak az uniós Erasmus+ támogatás keretében nyújtott egyéni támogatás mellett. Az esélyegyenlőségi támogatás külön igénylés alapján történik.

9.Határidők

A pályázat benyújtási határideje: 2022.03.20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.03.30.

Megpályázható partnerországbeli intézmények

Learning Agreement minta

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 28. 13:28