Pótpályázat! Erasmus+ Pályázati Felhívás munkatársak képzési célú mobilitásának megvalósítására 2023. október 31-ig.

A Debreceni Egyetem a 2021-1-HU01-KA131-HED-000010147 projekt keretében pályázatot ír ki Erasmus+ munkatársak képzési célú mobilitása programban való részvételre.

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja, több jelenleg futó programot (köztük az Egész életen át tartó tanulás programot) egyesítve. További információ

 

1. A pályázat célja

A személyzeti mobilitás célja az oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

2. A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai. A fogadó intézmény, vállalkozás nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban. A pályázott képzési célú tevékenységnek 2023. október 31-ig kell megvalósulnia.

Programországok:

 Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia 

A 2021-es pályázati évtől kezdődően a partnerországokba irányuló mobilitások is megvalósíthatóak, külön pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint. 

Partnerországok: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-a/eligible-countries

3. Támogatható tevékenységek

Az Erasmus+ személyzeti mobilitásra pályázók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi képzési tevékenységben való részvételük megvalósításához. Az ösztöndíj összege függ a képzési tevékenység időtartamától és a célországtól. A kiutazók utazási támogatásban is részesülnek. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét az alábbi táblázat tartalmazza. Az képzési tevékenység időtartama nem lehet kevesebb 2 napnál és nem lehet hosszabb 5 napnál (az ösztöndíj támogatás időtartamába az utazási napok nem számítanak bele). Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Erasmus támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a mobilitás megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is. Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus ösztöndíjra a pályázó nem jogosult.

4. Kik nyújthatnak be pályázatot?

Pályázat benyújtására jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • a Debreceni Egyetem fő- vagy mellékállású adminisztratív/nem oktató munkatársa illetve főállású, óraadó vagy önkéntes oktatója;

5. Pályázati feltételek:

 • A fogadó intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi "vállalkozás" (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Konferencia részvétel nem támogatható!
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

6. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 31.
 • A pályázatokat a Debreceni Egyetem online felületén lehet benyújtani az online jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és a felsorolt mellékletek feltöltésével.

Link: https://unideb.moveon4.de/form/6314d5b9ef56974f81329358/eng
 

 • Az online felületen vagy az adott partnerintézménybe lehet jelentkezni, amennyiben a Debreceni Egyetemnek van STT mobilitásra vonatkozó kétoldalú megállapodása, illetve ennek hiányában a saját szervezésű mobilitást kell választani.
 • A hiányosan benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

7. Csatolandó dokumentumok:

 • a munkahelyi vezető által jóváhagyott képzési vagy munkaterv, amely tartalmazza a tervezett tevékenység részleteit (tervezett tevékenység részletes leírása, megvalósítandó célok)
 • a képzés/munkavégzés nyelvével megegyező nyelvtudást igazoló dokumentum
 • önéletrajz
 • fogadónyilatkozat (opcionális)

8. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további dokumentumok:

 • mindhárom fél (pályázó, küldő- és fogadó intézmény képviselője) által aláírt képzési megállapodás KA131 Staff mobility agreement for training
 • aláírt utazási határozat
 • bankszámla igazolás
 • érvényes EU egészségbiztosítási kártya vagy utasbiztosítás

9. A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatok elbírálását az Erasmus Bizottság végzi el a vonatkozó szabályozásban meghatározott bírálati szempontok szerint és a rendelkezésre álló források figyelembevételével.
A pályázat elnyeréséről és/vagy elutasításáról a pályázó e-mailben kap értesítést.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a 2022/2023-as tanévben még nem valósítottak meg oktatói mobilitást.

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak.

10. Ösztöndíjak és utazási támogatás

Lásd: a Támogatási ráták c. mellékletet!

Támogatási ráták

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 13:12