SMT 2023-24 Erasmus szakmai gyakorlat mobilitás programországokba

ERASMUS+ KA131 Pályázati Felhívás programországokba irányuló hallgatói szakmai gyakorlat célú mobilitásra

2023/2024-es tanév (2023-február - 2024 július 31.)

A Debreceni Egyetem pályázatot hirdet szakmai gyakorlat célú mobilitások megvalósításra az Erasmus+ program keretében, a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan.

Az ERASMUS+ programról

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magába foglalja.

További információ: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/az-erasmus-programrol/mi-az-erasmus

1.A pályázat célja

A szakmai gyakorlat egy másik program- vagy partnerországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, valamint a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megértéséhez. 

Fogadó intézmény lehet privát vagy közintézmény a munkaerőpiacon, az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén. Nem lehet más programországban működő Nemzeti Iroda,  illetve EU forrásból működő szervezetek. 

2.A pályázásra jogosultak köre

A Debreceni Egyetem beiratkozott hallgatói (alap-, mester-, osztatlan, doktori és felsőfokú szakképzés, nappali és levelező képzés), akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Doktorjelölt státuszú egyének nem pályázhatnak. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjban részesülő hallgatók a tanulmányaik ideje alatt nem vehetnek részt mobilitásban.

Fontos! Tekintettel a korlátozott finanszírozási lehetőségekre, az Erasmus Bizottság döntése értelmében, a 2023/2024-es tanévben a Stipendium Hungaricum programban ösztöndíjasként a Debreceni Egyetemen tanulók nem jelentkezhetnek diploma utáni szakmai gyakorlatra.

3.Támogatható tevékenységek

Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (hossza 2-12 hónap).

Tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 2-12 hónap).

Fontos! Tekintettel a korlátozott finanszírozási lehetőségekre, az Erasmus Bizottság döntése értelmében, a 2023/2024-es tanévben a hallgatói szakmai gyakorlatok esetében a támogatott időszak legfeljebb 4 hónap (120 nap). Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben, a kar engedélyével lehet. A korlátozás csak a finanszírozott időtartamot érinti, a mobilitás ezen felül ún. „zérogrant” időszakot is magában foglalhat, amelyre a résztvevő ösztöndíjat nem, azonban Erasmus státuszt kap.

A mobilitások befejezésének legutolsó időpontja: 2024. július 31.

4.A programban részt vevő országok

Programországok:  

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)  

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-macedón Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország és Szerbia 

A 2021-es pályázati évtől kezdődően a partnerországokba irányuló mobilitások is megvalósíthatóak, külön pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint. 

Partnerországok: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-a/eligible-countries

5.Pályázati feltételek

Általános részvételi feltételek

 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzést követő 12 hónapon belül (ebben az esetben a pályázatot még az oklevél megszerzése előtt be kell nyújtaniuk és - sikeres pályázat esetén - a támogatási szerződést még aktív hallgatói jogviszonyban meg kell kötniük).
 • A tanárasszisztensi mobilitási tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő. 
 • Akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni. 
 • A hallgató birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (partneregyetemen végzendő tanulmányok nyelve) és ezt a pályázat elbírálásakor hitelt érdemlő módon igazolni tudja. Nyelvi támogatás: OLS.
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal úgy, hogy a szakmai gyakorlat a tanulmányi mobilitás részeként ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt zajlik le, mint ahol a diák a tanulmányait végzi. Az ilyen “kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap az összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábbi programszakaszokban végzett mobilitások hossza is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás). Az osztatlan képzés két ciklust fed le, így osztatlan képzés esetén a maximális összesített mobilitási időtartam 24 hónap lehet.
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése szükséges. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A szakmai mobilitási időszak végén a külföldi fogadóintézménynek/vállalkozásnak igazolást kell kiadnia az elvégzett képzési programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a szakmai gyakorlat teljes elfogadására való törekvés.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is az anyaintézményük beiratkozott, teljes jogú hallgatói, jogosultak a nekik járó tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására, ugyanakkor az anyaintézményben kell tandíj-, és egyéb fizetési kötelezettségüknek is eleget tenniük (kivétel: a végzés utáni 12 hónapon belül teljesítendő mobilitás).
 • A hallgatónak a mobilitás befejezéséig aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie a küldő intézményben (kivétel: a végzés utáni 12 hónapon belül teljesítendő mobilitás).
 • Azok a hallgatók, akik felsőoktatási intézményben valósítanak meg szakmai gyakorlatot a fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, amelyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatóját megilletik.
 • Szakmai gyakorlati mobilitás esetén - figyelembe véve az egyes karok sajátosságait - a karok további speciális megkötésekkel élhetnek.

6. Az ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlat célú mobilitás pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

Figyelem! A dokumentumokat kizárólag elektronikus formában (az eredeti dokumentumokat szkennelve, pdf formátumban) kell benyújtani az online rendszerben! Az online jelentkezési portál elérhetősége: portál link

 • Kreditigazolás a képzés során eddig teljesített félévekről (legalább 1 félév). Mester és doktori képzés esetében, ha még nem rendelkezik a pályázó lezárt félévvel, akkor a megelőző alap- illetve mesterképzés utolsó félévéről szóló igazolás is benyújtható. Az igazolásnak tartalmaznia kell a teljesített tantárgyakat, valamint az ösztöndíj indexet. Az igazolásokat a Tanulmányi Osztályon kell hitelesíttetni;
 • Legalább B2 szintű nyelvtudás igazolása (nyelvvizsga-bizonyítvány a tanulmányok nyelvének ismeretéről, vagy a nyelvi lektorátus igazolása a nyelvtudásról);
 • Fényképes szakmai önéletrajz magyarul Europass formátumban;
 • Motivációs levél, amely tartalmazza a jelentkező céljait, az elvégzendő tanulmányokat, illetve azt is, hogy melyik egyetemre, melyik félévre, illetve időszakra nyújtja be a jelölt a pályázatát.
 • Az ERASMUS kapcsolatokat közvetlenül koordináló karok és tanszékek a pályázók számára további megkötésekkel élhetnek;
 • Tudományos/TDK munka igazolása (nem kötelező);
 • Ajánlás (nem kötelező).

7.Az ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlat célú mobilitás keretében történő kiutazás feltételei:

 • A megfelelő kari bizottság pozitív döntése a pályázatról, valamint intézményi szintű pozitív elbírálás.
 • A kiutazás félévére félévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum. (kivéve: a diploma utáni szakmai gyakorlatok)
 • A megpályázott külföldi intézmény fogadókészsége. 
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett tanulmányi szerződés (Learning Agreement for Traineeship) megkötése szükséges. A mindhárom fél által (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírt tanulmányi szerződés tartalmazza a partneregyetemen végzendő kurzusok és a Debreceni Egyetemen ekvivalensként elfogadásra kerülő kurzusok listáját, és a hozzájuk rendelt kreditértékeket. Letölthető Learning Agreement minták
 • Kari Tanulmányi Albizottság engedélye (kartól függően).
 • Európai Uniós egészségbiztosítási kártya, vagy a fogadó országban érvényes egészség- és balestbiztosítás.
 • Amennyiben az adott országban szükséges, az ERASMUS hallgatók számára kiállított érvényes tanulói vízum.
 • Szakmai felelősség biztosítás a szakmai gyakorlat idejére.

8.A támogatás mértéke

Tervezett támogatások összefoglaló táblázata 2021

Hallgatói szakmai gyakorlat

„Magas megélhetési költségű” programországok (Dánia, Finnország, Izland, Írország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország,
+ a 14. partnerrégió országai: Feröer-szigetek, Svájc, Egyesült Királyság

750 € / hó

„Közepes megélhetési költségű” programországok (Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália,
+ az 5. partnerrégió országai: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikánvárosi Állam)

750 € / hó

„Alacsonyabb megélhetési költségű” programországokba irányuló mobilitás (Bulgária, Cseh Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, (Magyarország,) Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország)

690 € / hó

Esélyegyenlőségi támogatás (szociális kiegészítő támogatás)

+ 250 € / hó

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges lehet.

Azok a résztvevők, akik környezetkímélő/környezettudatos utazási formát választanak, azaz a repülővel való országok közötti utazás bármely alternatíváját, egyszeri, 50 € összegű hozzájárulásban részesülnek az egyéni támogatás kiegészítéseként, és adott esetben legfeljebb 4 nap kiegészítő egyéni támogatást kapnak az utazási napok fedezésére.

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók havonta 250 € kiegészítő összegre jogosultak az uniós Erasmus+ támogatás keretében nyújtott egyéni támogatás mellett. Az esélyegyenlőségi támogatás külön igénylés alapján történik.

9.Határidők

A pályázat benyújtási határideje: : 2023. március 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 30.

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 28. 11:19